ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σύνοψη ερευνητικού και συγγραφικού έργου

  Total citations: 102

  h-index: 7

  Research gate index: 34 (link)

  Αρθρα στο Pubmed: 43 (link)

  Πρώτος συγγραφέας: σε 35 άρθρα

  Παραγωγός 6 εκπαιδευτικών βίντεο για την αμερικάνικη εταιρεία ενδοσκοπήσεων (link).

  Ομιλήτης στο αμερικανικό συνέδριο γαστρεντερολογίας (ASGE Video Forum, World cup of Endoscopy) το 2011, 2015, 2017  καθώς και σε συνέδρια σε Γαλλία, Βέλγιο, Αίγυπτο, Ελλάδα.                                                                                                                                                    

  Μέλος κριτικής επιτροπής σε 7 διεθνή περιοδικά γαστρεντερολογίας

  Δημιουργός πάνω από 60 εκπαιδετικών βίντεο για γαστρεντερολόγους και επεμβατικούς ενδοσκόπους προσβάσιμα στο διαδίκτυο (www.youtube/EndoscopyVideo, link)

▪ Εκπαιδευτής του ερευνητικού κέντρου της ΕΛΠΕΝ και του πανεπιστημίου του Rotterdam για επεμβάσης τύπου ESD (Endoscopic Submucosal Dissection)


Ι. Προφορικές Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

1) Rendez-vous technique for the treatment of malignant esophagorespiratory fistula.

G. Mavrogenis, D. Coumaros, J. D’Agostino, D Defta.

Awarded with the 1st Prize for the best oral presentation in the 12th International workshop on interventional endoscopy, Cairo, Egypt, December 2010.

2) Technique du rendez-vous endoscopique pour le traitement de fistules oesophago-respiratoires malignes. G. Mavrogenis, D. Coumaros , J. D'Agostino, G. Uhl, D. Defta, M. Vix

Les Journées Francophones d'Hépato-gastroentérologie et d'Oncologie Digestive en 2011, Paris, France, March 2011

3) Rendez-vous technique for the treatment of malignant esophagorespiratory fistula,

G. Mavrogenis, D. Coumaros.

ASGE’s Second Annual World Cup of Endoscopy at Digestive Disease Week (DDW) 2012, San Diego, CA, USA, May 2012.

4) Does EUS-guided FNA of Pancreatic cysts provides adequate material for cytology and laboratory analysis? G. Mavrogenis, B. Weynand, A. Sibille, G. Longheval, P. Warzée

Belgian Week of Gastroenterology 2013, Ostand, Belgium 2013

5)Intestinal obstruction caused by giant filiform polyposis in a patient with normal

colon. Mavrogenis G,  Ngendahayo P, Kisoka P, Nicholas ML, Kovács E, Hoebeke Y,Warzée. Belgian Week of Gastroenterology 2013, Ostand, Belgium, February 2013.

6) EUS-guided FNA using a 25-Gauge procore histology needle versus a 22-Gauge   

standard cytology needle. G. Mavrogenis et al. Belgian Week of Gastroenterology, Anvers February 2014

7) Systemic cat scratch disease mimicking lymphoma in a patient with Crohn’s disease F. Wuestenberghs, J. Depaus, G. Mavrogenis, A. Sibille, P. Warzee.Belgian Week 2015, Belgium, February 2015

8) Correlation of endoscopic and pathological features of gastro-intestinal lymphomas. A Camboni, G. Mavrogenis, H. Piessevaux, P. Deprez, M Denis,O Dewit, A Jouret-Mourin. Belgian Week of Gastroenterology 2015, Brussels, February 2015

9) Recanalization of a Complete Post-Radiation Esophageal Obstruction Using Endoscopic  

Submucosal Dissection Techniques. G. Mavrogenis, TG Moreels, JB Chevaux, M Thoma, PH Deprez, H. Piessevaux.ASGE Video Forum 2015, DDW 2015, Washington DC, USA, May 2015.

10) Salvage therapy for colonic mechanical obstruction with introducer-type colostomy and colopexy. G. Mavrogenis, I Tsevgas, G. Theodoropoulos, D Zachariadis. World Cup of Endoscopy 2017, DDW 2017, Chicago, IL, USA, May 2017

11) Combination of pocket-ESD with countertraction and partial full thickness excision for an advanced colonic adenoma in the setting of severe fibrosis. G. Mavrogenis, D. Ntourakis, I. Tsevgas, L. Kaklamanis, O. Chiotellis, S. Tsiakos, D. Zachariadis. ESGE Days 2018, Budapest, April 2017

 

ΙΙ. Posters σε Διεθνή Συνέδρια.

1) The prevalence of anti-hepatitis B core antibodies in Romania.

G. Smira, G. Mavrogenis, L. Gheorghe, I. Csiki, S. Iacob, I. Pirvulescu, A. Trifan, C. Stanciu, Loredana Regep. Awarded with the 2nd Prize for the best poster in the 10th  Romanian Congress of Gastroenterology, Hepatology and Gastrointestinal Endoscopy, Iasi, Romania, June 2008.

2) MELD score at admission predicts the need for liver transplantation in patients with acute onset severe or fulminant autoimmune hepatits

G Mavrogenis, ML Woehl, B Ellero, E Sauleau, TF. Baumert, C Coltescu, M Audet, S Dritsas, P Lutun, P Wolf, M Doffoel, F Habersetzer. The Liver Meeting, San Francisco, CA, USA, November 2011

3) MELD score and the need for liver transplantation in patients with acute severe autoimmune hepatitis. G Mavrogenis, P Warzée ; ML Woehl, B Ellero, E Sauleau, TF. Baumert, C Coltescu, M Audet, S Dritsas, P Lutun, P Wolf, M Doffoel, F Habersetzer

Belgian Week of Gastroenterology, Ostande, Belgium, February 2012

4) Cholangioscopy in a patient with Roux-en-Y limb via a gastric access loop

G Mavrogenis, Y Hoebeke, P Warzée. Belgian Week of Gastroenterology, Ostande, Belgium, February 2012

5) Expanding the horizons of EUS: Diagnosis of non-digestive pathologies.

G. Mavrogenis et al. Belgian Week of Gastroenterology 2013, Belgium, February 2014

6) Does EUS-guided FNA of Pancreatic cysts provides adequate material for cytology and laboratory analysis? G. Mavrogenis, B. Weynand, A. Sibille, G. Longheval, P. Warzée

18th International Symposium on Endoscopic Ultrasonography, St Petersburg Russia, September 2013

7) EUS-guided FNA using a 25-Gauge procore histology needle versus a 22-Gauge   

standard cytology needle. G. Mavrogenis et al. DDW 2014, Chicago, May, 2014

8) Endoscopic features of lymphoproliferative diseases. G. Mavrogenis, A Camboni, MA Denis,   W Margos, A Marot, O Dewit, H Piessevaux,A  Jouret-Mourin, E Van den Neste , P. Deprez. ASGE Learning Center, DDW 2015, Washington DC, USA

 

ΙII. Δημοσιεύσεις σε αγγλόφωνα ιατρικά περιοδικά 

1. Effects of testis nondescent or orchidopexy on antisperm antibodies and testis histology in rats. Mirilas P, Panayiotides I, Mentessidou N, Mavrogenis G, Kontis E, Lainas P, De Almeida M. Fertil Steril. 2010; 94: 1504-9

2. Immediate management of endoscopic perforation. Coumaros D, Mavrogenis G, Lakhrib N.Acta Endosc. 2010; 40: 332-336

 3. Detection of a polypoid lesion inside a Meckel’s diverticulum using wireless capsule endoscopy. Mavrogenis G, Coumaros D, J-P Bellocq, J Leroy. Endoscopy. 2011;43 Suppl 2 UCTN:E115-6.

 4. Mixed cavernous hemangioma-lymphangioma of the jejunum: detection by wireless capsule endoscopy. Mavrogenis G, Coumaros D, Lakhrib N, Renard C, Bellocq JP, Leroy J. Endoscopy. 2011;43 Suppl 2 UCTN:E217-8.

5. Misleading aspect of a metastatic melanoma detected by wireless capsule endoscopy. Mavrogenis G, Coumaros D, Renard C, Bellocq JP. Dig Liver Dis. 2011;43:e23.

6. Jejunal gastrointestinal stromal tumor missed by three capsule endoscopies. Mavrogenis G, Coumaros D, Renard C, Bellocq JP, Defta D, Charneau D, Leroy J. Endoscopy. 2011;43:735-6; author reply 737.

7. Cyanoacrylate glue in the management of blue rubber bleb nevus syndrome. Mavrogenis G,  Coumaros D, Tzilves D, Rapti E, Stefanidis G, Leroy J, Becmeur F. Endoscopy. 2011;43 Suppl 2 UCTN:E291-2.

8. Giant colonic ulcer and pseudopolyps in an immunodepressed patient. Mavrogenis G, Coumaros  D, Bazin D, Renard C, Moulin B, Bellocq JP. Endoscopy. 2011;43:926-7; author reply 927

9. Endoscopic rendezvous technique and esophageal fistulae: sometimes it is worth working in the   dark! Mavrogenis G, Coumaros D, D'Agostino J, Uhl G, Defta D, Vix M. Endoscopy. 2011;43:1020-1; author reply 1021.

10.  Use of covered self-expandable metallic stents in post-endoscopic sphincterotomy bleeding. Mavrogenis G, Coumaros D. Endoscopy. 2011;43:1112; author reply 1113.

11. ‘Volcano sign’ and endoscopic mucosal resection of a villous adenoma arising from the appendix.  Coumaros D, Mavrogenis G, Anselm Y, Billing A. Dig Liver Dis. 2012;44:e13.

12. Small bowel exploration and resection using single port surgery: a safe and feasible approach. Dhumane P, D'Agostino J, Costantino F, Wall J, Mavrogenis G, Leroy J,  Marescaux J. Colorectal Dis Jun 2012.

13. Cholangioscopy in a patient with Roux-en-Y limb via a gastric access loop. Mavrogenis G, Hoebeke Yves, Warzée P.  Dig Liver Dis. 2012;44:e21.

14. Bile duct adenoma causing recurrent cholangitis. Diagnosis and management with targeted Spyglass access and radiofrequency ablation. Mavrogenis G, Deprez PH, Wallon J, Warzée P. Endoscopy. 2012;44 Suppl 2 UCTN:E290-1.

15. Does EUS-guided FNA of Pancreatic cysts provides adequate material for cytology and laboratory analysis. Mavrogenis G, Weynand B, Sibille A, Longheval G, Warzée P. Acta Gastroenterol Belg. 2013 Mar;76(1):68-9.

16. An unusual cause of abdominal pain.  Mavrogenis G, Delvaux M, Gay G, Doffoel M. Acta Gastroenterol Belg. 2013 Jun;76(2):261.

17. Focal autoimmune pancreatitis: Role of “modern” endoscopic ultrasound endoscopy? Mavrogenis G, Deprez PH, Weynand B, Alexandre B, Warzée P. Endoscopy. 2012 Dec;44(12):1169.

18. Intestinal obstruction caused by giant filiform polyposis in a patient with normal colon. Mavrogenis G,  NgendahayoP, Kisoka P, Nicholas ML, Kovács E, Hoebeke Y, Warzée P. Endoscopy. 2013;45 Suppl 2 UCTN:E80-1.

19Pneumatosis cystoides intestinalis: Modern diagnostic modalities. Mavrogenis G, Chapeaux X, Benali V, Warzée P. Dig Liver Dis. 2013 Jul;45(7):617.

20. Covered self-expandable metal stent with angled flare ends for drainage of infected walled-off pancreatic necrosis. Mavrogenis G, Sibille A, Benali V, Warzée P. Pancreatology. 2013 May-Jun;13(3):318-9.

21. Single operator endoscopic ultrasound-assisted rendezvous for the treatment of pancreaticocutaneous fistula. Mavrogenis G, Kisoka P, Dehaeck G, Warzée P. Pancreatology 2013. Pancreatology. 2013 May-Jun;13(3):316-7.

22. A giant abdominal cyst with raised levels of carbohydrate antigen 19-9. Kisoka P, Mavrogenis G, Warzee P, Hoebeke Y. Acta Gastroenterol Belg. 2013 Dec;76(4):439-40.

23. Biliary stent migration presenting as a recurrent pilonidal abscess with underlying recto-cutaneous fistula. Mavrogenis G, Lalot M, Hoebeke Y, Warzée P, Van Ende P, Sibille A. Endoscopy. 2013;45 Suppl 2 UCTN:E301-2.

25. Hemostatic clips and magnetic resonance imaging. Are there any compatibility issues? Mavrogenis G, Del Natale M. Endoscopy. 2013 Nov;45(11):933. 26.

26.Video demonstration of the introducer-type percutaneous gastrostomy system. Mavrogenis G, Kisoka P, Warzée P, Sibille A. Gastrointest Endosc. 2014 Feb;79(2):204.

27. Video demonstration of the rendezvous technique for the treatment of a malignant  esophagorespiratory fistula. Mavrogenis G, Coumaros D. Gastrointest Endosc. 2014 Feb;79(2):205.   

28. Expanding the horizons of endoscopic ultrasound: Diagnosis of non-digestive pathologies. Mavrogenis G, Hassaini H, Sibille A, Feloni S, Deprez P, Gillain C, Warzée P. Gastroenterol Rep (Oxf). 2014 Feb;2(1):63-9.

29. How to prepare and use detachable snares. A video demonstration for nurses and endoscopists. Mavrogenis G, Deprez P. Gastrointest Endosc. 2014 Oct;80(4):728-9.

30. Endoscopic features of lymphoproliferative diseases. Mavrogenis G, Camboni A, Denis MA, Margos W, Marot A, Dewit O, Piessevaux H, Jouret-Mourin A,Van den Neste E, Deprez P. Gastrointest Endosc. 2015 Jun;81(6):14801.

31. Recanalization of a Complete Post-Radiation Esophageal Obstruction Using Endoscopic Submucosal Dissection Techniques. Mavrogenis G, Moreels TG, Chevaux JB, Thoma M, Pierre H. Deprez P, Piessevaux H. Gastrointest Endosc. 2015 Jun;81(6):1476

32. An unusual cause of intestinal obstruction. Kisoka P, Mavrogenis G, Slimani A, Warzée P. Louvain médical 11/2014;

33. Hemosiderosis ilei secondary to prolonged oral iron ingestion.Georgios Mavrogenis, Julie Lelotte, Anne Jouret-Mourin, Kassem Azzouzi. Ann Gastroenterol. 2015 Apr-Jun;28(2):288.

34. A large polyp in the rectum: not always an epithelial lesion.D Hoton, A Camboni, C Lambert, H Piessevaux, G Mavrogenis, A Jouret-Mourin. Int J Colorectal Dis. 2015 Jan;30(1):147-8.

35. 25-Gauge histology needle versus 22-Gauge cytology needle in endoscopic ultrasonography-guided sampling of pancreatic lesions and lymphadenopathies. Georgios Mavrogenis, Birgit Weynand, Alain Sibille, Hocine Hassaini, Pierre Deprez, Cédric Gillain, Philippe Warzée. Endosc Int Open. 2015 Feb;3(1):E63-8.

36. Cooperative laparoscopic endoscopic and hybrid laparoscopic surgery for upper gastrointestinal tumors: Current status. Ntourakis D, Mavrogenis G.World J Gastroenterol. 2015 Nov 21;21(43):12482-97.

37. Resection of a gastric fibroid inflammatory polyp by means of endoscopic submucosal dissection: How deep is deep enough? Mavrogenis G, Herin M, Del Natale M, Hassaini H. Annals Gastroenterol 2016. In press.

38. Closure of large post endoscopic submucosal dissection with lateral mucosal incisions and clips.

Mavrogenis G, Tsevgas I, Dragini G, Zachariadis D. Annals of Gastroenterol 2016. In press.

39. Management of long post-radiation esophageal strictures by means of endoscopic submucosal dissection. Mavrogenis G, Moreels TG, Chevaux JB, Thoma M, Pierre H. Deprez P, Piessevaux H. Endoscopy Intern Open 2016. In Press.

40. Lumen restoration of long esophageal strictures. Should we swift towards endoscopic submucosal dissection? Mavrogenis G, Moreels TG, Chevaux JB, Thoma M, Pierre H. Deprez P, Piessevaux H. Endoscopy 2016. In Press.

41.Clip and snare countertraction technique for rectal submucosal dissection. Mavrogenis G, Georgousis N, Ntourakis D, Mavrogiorgis A. Ann Gastroenterol. 2017;30(1):129. 

42. Technological review on endoscopic submucosal dissection: available equipment, recent developments and emerging techniques. Mavrogenis G, Hochberger J, Deprez P, Shafazand M, Coumaros D, Yamamoto K. Scand J Gastroenterol. 2017;52:486-498.

43.  Salvage therapy for colonic mechanical obstruction with introducer-type colostomy and colopexy. G. Mavrogenis, I Tsevgas, G. Theodoropoulos, D Zachariadis. Video GIE 2017. In Press.

44. Submucosal pocket-assisted enucleation of gastric submucosal lesions. G. Mavrogenis, D. Ntourakis, I. Tsevgas, D. Zachariadis. Annals Gastroenterol 2017. In Press.

45. Experimental gastric endoscopic submucosal dissection: training in a porcine model, Panagiotis Kasapidis, Stefanos Bassioukas, Georgios Mavrogenis, Georgios Tribonias, Konstantinos Delis, Sotirios Georgopoulos, Dimitrios Christodoulou, Theodoros Emmanouil, Konstantina Paraskeva, Vassilios Panteris, Apostolos Papalois, John Triantafillidis, Zacharias Tsiamoulos, Takataro Fukuhara, Yoriaki Komeda, Hiroshi Kashida. Annals Gastroenterol 2017. In Press.

46. Single tunneling technique for the resection of lateral spreading adenomas. Mavrogenis G, Tsevgas I, Kasapidis P, Zachariadis D. Ann Gastroenterol. 2017;30(5):580. doi: 10.20524/aog.2017.0172.

47. KID Project: an internet-based digital video atlas of capsule endoscopy for research purposes. Koulaouzidis A, Iakovidis DK, Yung DE, Rondonotti E, Kopylov U, Plevris JN, Toth E, Eliakim A, Wurm Johansson G, Marlicz W, Mavrogenis G, Nemeth A, Thorlacius H, Tontini GE. Endosc Int Open. 2017 Jun;5:E477-E483.  

IV. Μέλος συντακτικής ομάδας σε  διεθνή γαστρεντερολογικά περιοδικά

Editorial Review Board, VideoGIE (ASGE) (06/2016)

V. Μέλος κριτικής επιτροπής σε διεθνή γαστρεντερολογικά περιοδικά (Journal Referee/reviewer)

Gastrointestinal Endoscopy

VideoGIE

Digestive and Liver Disease

Endoscopy International Open

Annals of Gastroenterology

Endoscopy Ultrasound

Pathology Research and Practice

VI. Διακρίσεις

2011: Βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο Workshop of Interventional Endoscopy, Cairo, Egypt.

2012: Επέμβαση που πραγματοποιήθηκε με τον Dr Coumaros εκπροσώπησε την Γαλλία στο World Cup of Endoscopy 2012 στο San Diego, στα πλαίσια του Αμερικανικού Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας (DDW).

2015: Επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Saint Luc των Βρυξελλών επιλέχτηκε για παρουσιάση στο Αμερικανικό Συνέδριο Γαστρεντερολογίας (DDW) στην Washington. 

2016: Εναρξη συνεργασίας με το πανεπιστήμιο Erasme του  Rotterdam για την εκπαίδευση γιατρών στην τεχνικές επεμβατικές ενδοσκόπησης (ESD).

2017: Επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο Mediterraneo Hospital στην Αθηνα, επιλέχτηκε μαζί με άλλες 8 επεμβάσεις από όλο τον κόσμο για συμμετοχή στο World Cup of Endoscopy 2017 στο Chicago, στα πλαίσια του Αμερικανικού Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας (DDW).

2017: Απoνομή βραβείου καλύτερου κριτή στο αμερικανικό περιοδικό ενδοσκοπήσεων VideoGIE.

2017: Aνάθεση από το αμερικανικό περιοδικό GIE της εποπτείας κριτών (mentorship program). 

2017: Βραβείο καλύτερης βιντεο-παρουσίασης στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας 2017.

2018: Πρόσκληση από την Εταιρεία Γαστρεντερολογίας της Ισπανίας για την συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε σεμινάριο

προχωρημένης ενδοσκόπησης.

17814653 10155412330712240 6180336511931178918 o

Βράβευση από την Αμερικανική Εταιρεία Ενδοσκοπήσεων για την προσφορά ως κριτής του περιοδικού VideoGIE